Công trình anh Tiến - Splendora

Hoàn thành: 

Thứ tư, Tháng 1 2, 2019

Hoàn thiện phào chỉ: Thứ tư, ngày 02 tháng 01 năm 2019